در سال‌های اخیر، موزه‌های سلفی زیادی در دنیا باز شدن مثل موزه سلفی نیویورک یا موزه...